Algemene voorwaarden – Inhoudsopgave

1. Algemene voorwaarden Verheul & Weerman Fysiotherapeuten
2. Algemene voorwaarden Medische Fitness
3. Algemene voorwaarden Yoga Strippenkaart
4. Tarievenlijst
5. Betalingsvoorwaarden
6. AVG en WGBO
7. Modelovereenkomst Fysiotherapeut – Patiënt in het kader van de WGBO
8. Klachtenprocedure

Algemene voorwaarden Verheul & Weerman Fysiotherapeuten

DEFINITIES
1. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten: Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34337298 en gevestigd aan Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep.
2. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan patiënt op grond van een behandelingsovereenkomst.
3. Patiënt: degene die op grond van een behandelingsovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt.

1. Bij het starten van een behandeltraject gaat patiënt een geneeskundige behandelingsovereenkomst met behandelaar aan. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen en waaraan behandelaar en patiënt zich dienen te houden.

2. Indien patiënt een aanvullende zorgverzekering heeft, wordt patiënt verzocht door te geven hoeveel behandelingen er nog beschikbaar zijn binnen deze aanvullende zorgverzekering. Mocht patiënt dit aantal niet precies weten, dan kan patiënt contact opnemen met de zorgverzekeraar. Bij vragen over de vergoeding zal Verheul & Weerman Fysiotherapeuten haar best doen patiënt zo goed mogelijk te informeren. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten probeert het aantal te vergoeden behandelingen bij te houden voor patiënt, maar patiënt wordt dringend geadviseerd dit ook zelf te doen. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is niet verantwoordelijk voor de vergoeding die patiënt voor fysiotherapie heeft.

3. Wanneer patiënt geen aanvullende verzekering heeft, zullen de behandelingen fysiotherapie niet vergoed worden. In dat geval wordt patiënt gevraagd een machtiging voor automatische incasso te tekenen, cash of via onze PIN-automaat (dit kan alleen op locatie Welgelegen en de Pionier) te betalen.

4. Wanneer patiënt eveneens bij een andere (fysio-/oefen-)therapeut in behandeling is, wordt patiënt verzocht dit te melden. De meeste verzekeraars vergoeden binnen een bepaalde periode niet aan twee therapeuten, die in verschillende praktijken werkzaam zijn. De verzekeraar kan patiënt hierover informeren. Het is in alle gevallen niet toegestaan om op één dag bij twee verschillende therapeuten behandeld te worden. Wanneer Verheul & Weerman Fysiotherapeuten om die reden een behandeling niet vergoed krijgt, wordt patiënt belast met de kosten van deze behandeling.

5. Wanneer patiënt een relevante verzekering heeft, is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten contractueel verplicht de behandelingen rechtstreeks bij de verzekeraar van patiënt te declareren. Mocht de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot (volledige) betaling overgaan, dan is patiënt aan wie de diensten verleend zijn, dan wel de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de betaling.

6. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer patiënt van een factuur van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten heeft ontvangen:
De kosten van behandeling van minderjarigen (voor zover deze niet bij de verzekeraar gedeclareerd kunnen worden) worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten berekent tarieven voor behandeling aan de hand van de door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie vastgestelde richtlijnen.
Indien patiënt in verzuim verkeert, is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
Voorts is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten gerechtigd, wanneer patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen jegens patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten) komen dan voor rekening van patiënt. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 48,40 inclusief 21% BTW.

7. Wanneer patiënt verhinderd is de afspraak na te komen, dient patiënt deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij Verheul & Weerman Fysiotherapeuten af te melden. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn behoudt Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zich het recht om het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij patiënt in rekening te brengen.
Afspraken die worden gemaakt, worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Indien patiënt beschikt over een e-mailadres wordt als extra service een afspraakbevestiging per e-mail naar patiënt toegestuurd. Wanneer een afspraak niet op de kaart vermeld staat of patiënt heeft de afspraakbevestiging niet per e-mail ontvangen, is dat geen reden om aan te nemen dat de afspraak niet plaatsvindt, dan wel niet heeft plaatsgevonden.

8. Wanneer door omstandigheden een afspraak door Verheul & Weerman Fysiotherapeuten afgezegd dan wel verzet moet worden naar een ander tussen partijen te bepalen datum en tijdstip, kan patiënt geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of compensatie.

9. Patiënt wendt zich met klachten tot de kwaliteitsmanager van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, welke via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is te downloaden en bij de balie op locatie Welgelegen 29 te Nieuw-Vennep is op te vragen. Nadat de kwaliteitsmanager het ingevulde klachtenformulier heeft ontvangen, zal binnen drie werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met patiënt worden opgenomen. De klacht wordt hierna in een persoonlijk gesprek besproken om tot een oplossing te komen.
Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan patiënt de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege. Patiënt kan alleen schriftelijk een klacht indienen bij deze twee instanties. Welke instantie patiënt kiest, is afhankelijk van de klacht en wat patiënt met de klacht wilt bereiken. Voor meer informatie over het schriftelijk indienen van een klacht bij deze twee instanties, wordt verwezen naar de brochure ‘Een klacht over uw fysiotherapeut’, welke beschikbaar is op de locaties van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.

2. Algemene voorwaarden Medische Fitness

DEFINITIES
1. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten: Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34337298 en gevestigd aan Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep.
2. Cliënt: degene die op grond van het inschrijfformulier Medische Fitness deelneemt aan de Medische Fitness trainingen, cursussen en activiteiten van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.
3. Medische Fitness: alle Medische Fitness trainingen op locatie Welgelegen en op locatie Medisch Centrum de Pionier.

INSCHRIJVING
Inschrijven voor Medische Fitness kan op elke gewenste dag. Voordat cliënt het inschrijfformulier getekend inlevert, dient cliënt volledig op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden.

ABONNEMENT
Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De duur van het abonnement kan door ziekte- en vakantiemelding (zie vakantie- en ziekteregeling in deze voorwaarden) worden uitgesteld. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden en wordt vervolgens verlengd voor onbepaalde tijd. Na deze eerste 3 maanden geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie van geld bij voortijdig staken is niet mogelijk. Om van 65+ korting gebruik te kunnen maken, dient cliënt bij aanvang van het abonnement de 65 jarige leeftijd gepasseerd te zijn.

STRIPPENKAART
De Medische Fitness strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De strippenkaart bevat
10 trainingen en is 6 maanden geldig. Na deze 6 maanden stopt de strippenkaart automatisch en niet gebruikte trainingen komen dan te vervallen. Bij het afnemen van een strippenkaart dient cliënt de trainingen die hij/zij aanwezig is zelf in de online agenda in te voeren door in te loggen op https://gotgrib.nl/auth/login of via de Verheul & Weerman Medische Fitness app.

BETALING
De betaling van het abonnement geschiedt per kwartaal per automatische incasso, bankoverschrijving of via Ideal. Bij weigering van de incasso-opdracht wordt de incasso-opdracht opnieuw gegeven. Wanneer incasso bij herhaling niet lukt, blijft cliënt verplicht het abonnementsgeld te voldoen. Cliënt krijgt 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde (termijn)bedrag te voldoen. Indien cliënt ook na deze periode in gebreke is gebleven, dan vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (dit is het restant van het abonnementsgeld dat nog verschuldigd is) uit handen gegeven.

De volgende gegevens van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zijn te zien bij de incassering:
– Incassant ID : NL82ZZZ343372980000
– Kenmerk : Medische Fitness

Na verzending van 1 herinnering en 2 maanden betaalachterstand zal de vordering aan een incassobureau worden overgedragen. Bij geen betaling wordt cliënt uitgesloten van deelname aan de Medische Fitness. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Verheul & Weerman Fysiotherapeuten worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van cliënt te bewerkstelligen, komen, nadat cliënt in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 48,40, vermeerderd met de wettelijke rente.

ACTIES, KORTINGEN EN TARIEFWIJZIGINGEN
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zijn nimmer van toepassing op het lopende abonnement of de lopende strippenkaart. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is gerechtigd haar tarieven van de Medische Fitness te wijzigen. Tariefwijzigingen zijn niet van invloed op het lopende abonnement of de lopende strippenkaart en zijn voor het eerst van toepassing voor cliënt bij het opnieuw afsluiten van een abonnement of strippenkaart.

VERHINDERING BIJ EEN ABONNEMENT
In geval van verhindering bij een abonnement wordt cliënt verzocht zich af te melden, bij voorkeur in de online agenda door in te loggen op https://gotgrib.nl/auth/login of via de Verheul & Weerman Medische Fitness app. Mocht dit voor cliënt niet mogelijk zijn, dan kan cliënt zich afmelden per e-mail via balie@verheulenweerman.nl of telefonisch via 0252-620600. Er vindt geen restitutie van een gemiste training plaats. Een gemiste training mag op een ander tijdstip ingehaald worden, mits deze training van tevoren is afgezegd, er ruimte is in een andere groep en de inhaaltraining binnen dezelfde week van de gemiste training valt. Een gemiste training is niet overdraagbaar.

VAKANTIEREGELING BIJ EEN ABONNEMENT
Afwezigheid door vakantie (minimaal 2 weken aaneengesloten) moet bij een abonnement minstens 2 weken van te voren schriftelijk doorgegeven worden door gebruik te maken van het hiervoor bestemde vakantieformulier of per e-mail via balie@verheulenweerman.nl. Het vakantieformulier is bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep op te vragen.

ZIEKTEREGELING
Bij ernstige ziektes of aandoeningen kan in overleg met de fysiotherapeut het abonnement of de strippenkaart minimaal 3 weken en maximaal 2 maanden of, in overleg tot nader order, worden stilgelegd. Bij zwangerschap is het mogelijk het abonnement of de strippenkaart tijdelijk voor maximaal 6 maanden stil te leggen. De minimale duur van het abonnement en de incassobetaling wordt met de duur van de ziektemelding verschoven.

OPENINGSTIJDEN
Op de volgende dagen en tijden vindt de Medische Fitness plaats:

Maandag (avond) 20:00 – 21:00 uur / 21:00 – 22:00

Dinsdag (avond) 18:30 – 19:30 uur / 19:30 – 20:30 uur / 20:30 – 21:30 uur

Woensdag (overdag) 08:00 – 09:00 uur / 09:00 – 10:00 uur / 10:00 – 11:00 uur / 11:00 – 12:00 uur
12:00 – 13:00 uur / 13:00 – 14:00 uur / 14:00 – 15:00 uur / 15:00 – 16:00 uur
Woensdag (avond) 18:30 – 19:30 uur /19:30 – 20:30 uur / 21:00 – 22:00 uur

Donderdag (overdag) 09:00 – 10:00 uur
Donderdag (avond) 18:30 – 19:30 uur

Vrijdag (overdag) 10:00 – 11:00 uur / 11:00 – 12:00 uur / 12:00 – 13:00 uur

Zaterdag (overdag) 08:00 – 09:00 uur / 09:00 – 10:00 uur / 10:00 – 11:00 uur

Verheul & Weerman Fysiotherapeuten behoudt zich het recht voor om deze tijden te wijzigen en het aantal inschrijvingen per groep te beperken. Cliënt zal hier vroegtijdig over worden geïnformeerd.

OPZEGGING BIJ EEN ABONNEMENT
Nadat het kwartaalabonnement na de contractperiode van de eerste 3 maanden is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 maand. Opzeggen van het abonnement kan zowel per brief naar Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep, als per e-mail via balie@verheulenweerman.nl. De opzegging is pas definitief op het moment dat cliënt van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten een bevestiging van de opzegging per brief of per e-mail (indien het e-mailadres van cliënt bij Verheul & Weerman Fysiotherapeuten bekend is) heeft ontvangen.
HYGIËNE EN VEILIGHEID
Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen en het gebruik van een handdoek verplicht. Fitnesstoestellen en -oefeningen mogen alleen worden uitgevoerd zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld.

HUISREGELS
Het deelnemen aan de sportactiviteiten is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen.

KLACHTEN
Cliënt wendt zich met klachten tot de kwaliteitsmanager van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, welke via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is te downloaden en bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep is op te vragen. Nadat de kwaliteitsmanager het ingevulde klachtenformulier heeft ontvangen, zal binnen 3 werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met cliënt worden opgenomen. De klacht wordt hierna in een persoonlijk gesprek besproken om tot een oplossing te komen.

3. Algemene voorwaarden Yoga Strippenkaart

DEFINITIES
1. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten: Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34337298 en gevestigd aan Welgelegen 29, 2152 BH in Nieuw-Vennep.
2. Cliënt: degene die op grond van het inschrijfformulier Yoga strippenkaart deelneemt aan de yogalessen van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten.
3. Yoga: de Yoga les op locatie Medisch Centrum de Pionier.

INSCHRIJVING
Inschrijven voor de Yoga strippenkaart kan op elke gewenste dag. Voordat cliënt het inschrijfformulier getekend inlevert, dient cliënt volledig op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Na inschrijving ontvangt cliënt een bevestiging per e-mail met daarin een link waarmee cliënt zich kan registeren om inzage te hebben in de online agenda en zelf lessen te kunnen invoeren.

STRIPPENKAART
De Yoga strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De strippenkaart bevat 12 lessen en is
4 maanden geldig. Na deze 4 maanden stopt de strippenkaart automatisch en niet gebruikte lessen komen dan te vervallen.

AANWEZIGHEID
Wanneer cliënt wil deelnemen aan de Yoga, dient cliënt de les zelf in te voeren in de daarvoor bestemde online agenda door in te loggen op https://gotgrib.nl/auth/login of via de Verheul & Weerman Medische Fitness app.

BETALING
De betaling van de strippenkaart geschiedt per automatische incasso, bankoverschrijving of via Ideal. Bij weigering van de incasso-opdracht wordt de incasso-opdracht opnieuw gegeven. Wanneer incasso bij herhaling niet lukt, blijft cliënt verplicht het abonnementsgeld te voldoen. Cliënt krijgt 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien cliënt ook na deze periode in gebreke is gebleven, dan vervalt automatisch de mogelijkheid tot betaling en wordt de vordering uit handen gegeven.

De volgende gegevens van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zijn te zien bij de incassering:
– Incassant ID : NL82ZZZ343372980000
– Kenmerk : Medische Fitness

Na verzending van 1 herinnering en 2 maanden betaalachterstand zal de vordering aan een incassobureau worden overgedragen. Bij geen betaling wordt cliënt uitgesloten van deelname aan de Yoga. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Verheul & Weerman Fysiotherapeuten worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van cliënt te bewerkstelligen, komen, nadat cliënt in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 48,40, vermeerderd met de wettelijke rente.

ACTIES, KORTINGEN EN TARIEFWIJZIGINGEN
Verheul & Weerman Fysiotherapeuten heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zijn nimmer van toepassing op de lopende strippenkaart. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is gerechtigd haar tarieven van de Yoga strippenkaart te wijzigen. Tariefwijzingen zijn niet van invloed op de lopende strippenkaart en zijn voor het eerst van toepassing voor cliënt bij het opnieuw afsluiten van een strippenkaart.

ZIEKTEREGELING
Bij ernstige ziektes of aandoeningen kan in overleg met de fysiotherapeut de strippenkaart minimaal drie weken en maximaal twee maanden of, in overleg tot nader order, worden stilgelegd.

OPENINGSTIJDEN
Op de volgende dag en tijd vindt de Yoga plaats:

Dagen : zaterdag
Tijdstippen : 09:00-10:00 uur
Locatie : Medisch Centrum de Pionier, 2de verdieping, Nieuw-Vennep

Verheul & Weerman Fysiotherapeuten behoudt zich het recht om de aanvangstijden van de Yoga te wijzigen en het aantal inschrijvingen per groep te beperken. Cliënt zal hier vroegtijdig over worden geïnformeerd.

HYGIËNE EN VEILIGHEID
Met het oog op hygiëne is het gebruik van een handdoek verplicht. Het dragen van schoenen tijdens de Yoga is niet nodig. Oefeningen mogen alleen worden uitgevoerd zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld.

HUISREGELS
Het deelnemen aan de sportactiviteiten is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Verheul & Weerman Fysiotherapeuten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen.

KLACHTEN
Cliënt wendt zich met klachten tot de kwaliteitsmanager van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het klachtenformulier van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten, welke via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten is te downloaden en bij de balie op locatie Welgelegen 29 in Nieuw-Vennep is op te vragen. Nadat de kwaliteitsmanager het ingevulde klachtenformulier heeft ontvangen, zal binnen drie werkdagen telefonisch of schriftelijk contact met cliënt worden opgenomen. De klacht wordt hierna in een persoonlijk gesprek besproken om tot een oplossing te komen.

4. Tarievenlijst

Tarievenlijst Fysiotherapie 2024

Deze tarieven gelden slechts voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. 
Voor behandelingen die wel vergoed worden door de zorgverzekeraar gelden de gecontracteerde tarieven.

Intake en onderzoek na screening € 62,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing mensendieck oefentherapie € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing – fysiotherapie Aan Huis € 75,00
   
Zitting fysiotherapie/mensendieck oefentherapie € 46,50
Zitting manuele-/geriatrie-/kinderfysiotherapie € 60,00
Fysiotherapie/mensendieck oefentherapie (60 minuten) in oefenzaal € 37,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 68,00
Zitting inclusief toeslag behandeling aan huis verzekerde – FT € 62,00
Zitting inclusief toeslag behandeling aan huis verzekerde – OT € 62,00
Zitting inclusief toeslag behandeling aan huis verzekerde – Geriatrie € 75,50
Instructie / overleg ouders van patiënt € 64,00
Eenmalig fysiotherapeutisch / diagnostisch onderzoek incl. rapportage € 81,00
Niet nagekomen afspraak € 36,00
   
Eenvoudige, korte rapporten € 44,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 80,00
   
Sportmassage 1/2 uur € 37,50
Sportmassage 1 uur € 75,00
   
Echo-consult € 105,00

Tarievenlijst Pakketten 2024

 

Fysiotherapie pakket – 5x consult € 215,00
Fysiotherapie pakket – 9x consult € 385,00
Fysiotherapie pakket – 12x consult € 500,00
 
FT/OT VERVOLGpakket – 4x consult € 160,00
FT/OT VERVOLGpakket – 8x consult € 320,00
FT/OT VERVOLGpakket – 12x consult € 480,00
   
Manueel therapie pakket – 5x consult € 260,00
Manueel therapie pakket – 9x consult € 465,00
   
Aanvullende Medische Training (60 minuten) – 4x € 94,00
Aanvullende Medische Training (60 minuten) – 8x € 188,00
Aanvullende Medische Training (60 minuten) – 12x € 282,00
   
Shockwave-pakket € 384,00
   
AAN HUIS Fysiotherapie pakket – 5x consult € 282,00
AAN HUIS Fysiotherapie pakket – 9x consult € 505,00
AAN HUIS Fysiotherapie pakket – 12x consult € 670,00

Tarievenlijst Eigen Bijdrage ECHO en ESWT 2024

Eigen Bijdrage – Echo en ESWT € 155,00
Eigen Bijdrage – ESWT € 122,00
Eigen Bijdrage – Echo onderzoek € 50,00

Tarievenlijst Medische Fitness 2024

MF Strippenkaart 13x € 113,00
   
MBVO Strippenkaart 13x € 108,00
   
Bootcamp strippenkaart 13x € 75,00

5. Betalingsvoorwaarden Verheul & Weerman Fysiotherapeuten

Behandelingen
Wanneer cliënt voldoende verzekerd is, gaat de declaratie van de fysiotherapiebehandelingen en/of oefentherapiebehandelingen rechtstreeks naar de betreffende zorgverzekeraar waarmee Verheul & Weerman Fysiotherapeuten een contract heeft. In dat geval ontvangt cliënt geen factuur van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten. De behandelingen worden eens per maand bij de zorgverzekeraars gedeclareerd.

Wanneer behandelingen niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar of wanneer blijkt dat de zorgverzekeraar niet overgaat tot (volledige) betaling van de behandelingen, dan worden deze behandelingen rechtstreeks bij cliënt in rekening gebracht op basis van een factuur. Dit gebeurt wanneer cliënt niet of onvoldoende aanvullend verzekerd is (in dit laatste geval heeft cliënt meer behandelingen gehad dan door zijn aanvullende verzekering wordt vergoed), wanneer cliënt een restitutiepolis heeft of wanneer een wachttijd voor de aanvullende verzekering bestaat. Verheul & Weerman fysiotherapeuten heeft het debiteurenbeheer voor deze facturen uitbesteed aan InfoMedics. Dat betekent dat deze facturen worden verzonden en geïnd door InfoMedics.

Pakketten en Eigen Bijdrage
De factuur voor de pakketten alsmede de factuur voor de Eigen Bijdrage van een Echo en Shockwave worden altijd rechtstreeks naar cliënt gestuurd of meteen meegegeven bij betaling. Deze moeten namelijk vooraf betaald worden.

Tevens zijn de volgende regels van kracht bij de pakketten:

  • het pakket is een half jaar geldig
  • er is geen restitutie mogelijk van de niet-afgenomen behandelingen na dit half jaar
  • het pakket of een gedeelte van het pakket is niet overdraagbaar aan anderen.

Abonnementen Medische Fitness & ZwangerFit®
De factuur voor de deelname aan Medische Fitness en ZwangerFit®, alsmede de factuur voor de Eigen Bijdrage van een Echo en Shockwave worden altijd rechtstreeks naar cliënt gestuurd of meteen meegegeven bij betaling.
De facturen voor de Fysiotherapiepakketten moeten vooraf betaald worden. 

De betalingstermijn voor de facturen van Medische Fitness en ZwangerFit® is veertien (14) dagen na factuurdatum. Blijft de betaling binnen de gestelde betalingstermijn uit, dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de 15de dag na factuurdatum. Tevens verkeert cliënt in verzuim wanneer de betaling oninbaar blijkt te zijn van de door cliënt opgegeven IBAN naar aanleiding van het door cliënt ingevulde en afgegeven machtigingsformulier voor automatische incasso.

Zodra cliënt van rechtswege in verzuim is, brengt Verheul & Weerman Fysiotherapeuten na 40 dagen € 5,00 administratiekosten en na 55 dagen € 24,50 administratiekosten bij cliënt in rekening. Tevens is Verheul & Weerman

Fysiotherapeuten gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan wettelijke rente bij cliënt in rekening te brengen.

Indien cliënt in verzuim is, is Verheul & Weerman Fysiotherapeuten gerechtigd incassomaatregelen jegens cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten.
Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 48,40, vermeerderd met de wettelijke rente.

Dit geldt voor zowel de facturen die door Verheul & Weerman fysiotherapeuten zijn verstuurd als de facturen via InfoMedics.

Annuleren van behandelingen
Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de therapeut na te komen, dan dient deze afspraak minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij afspraken die niet of korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij cliënt in rekening gebracht.

6. AVG en WGBO

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uw privacy vinden wij bijzonder belangrijk. Wij doen er dan ook alles aan om uw gegevens te beschermen. Binnen de praktijk hebben we de nodige maatregelen getroffen. Wilt u weten wat dat voor u betekend? Vraag gerust aan onze baliemedewerkers of Dries Verheul.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Via de WGBO zijn de rechten en plichten van u als patiënt gewaarborgd. We hebben hiervoor de Modelovereenkomst Fysiotherapeut – Patiënt, welke door het KNGF met de NPCF gezamenlijk is opgesteld, geïmplementeerd binnen ons handelen. De gehele modelovereenkomst is via onderstaande link te downloaden. Indien u hierover vragen heeft, kunt u terecht bij onze kwaliteitsmanager Peter Weerman.

Samenvatting WGBO
De patiënt heeft, binnen de beperkingen van organisatorische en wettelijke kaders, recht op vrije keuze voor een fysiotherapeut.
De patiënt moet op zodanige wijze informatie ontvangen over de door de fysiotherapeut te geven hulp dat hij in staat is tot het geven van toestemming voor deze hulp. Daartegenover staat dat de patiënt alle inlichtingen en medewerking moet geven die nodig zijn om een goede zorg te kunnen verlenen.
De fysiotherapeut dient goede kwaliteit van zorg te verlenen. Fysiotherapeut en patiënt streven samen naar beheersing van kosten.
Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer zijn wederzijds belangrijk.
De patiënt heeft altijd recht op informatie en het inzien en ontvangen van een afschrift van gegevens over hem. Voor het maken van een afschrift kunnen kosten in rekening gebracht worden.
Fysiotherapeut wisselt in het kader van de zorgverlening gegevens van de patiënt uit met verwijzer en huisarts via elektronische uitwisselingssystemen. Deze elektronische gegevensuitwisseling geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de wet/AVG. Indien patiënt bezwaar heeft tegen deze gegevensuitwisseling, kan patiënt dit bij de fysiotherapeut aangeven.
Het doorgeven van gegevens over de patiënt aan derden kan niet gebeuren zonder toestemming van de patiënt.
Met klachten over behandeling of bejegening wendt de patiënt zich in eerste instantie tot de fysiotherapeut. Deze zorgt voor een goede regeling voor de opvang van klachten.

7. Modelovereenkomst Fysiotherapeut – Patiënt in het kader van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

Om de WGBO te implementeren binnen ons handelen heeft Verheul & Weerman Fysiotherapeuten de Modelovereenkomst Fysiotherapeut – Patiënt, welke door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) met de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) gezamenlijk is opgesteld, opgenomen in haar protocol. Door collegae en patiënten hierop te wijzen verwachten wij dat er een borging ontstaat ten aanzien van de doelstellingen van de WGBO.

Na een korte inleiding volgt een samenvatting en daarna volgen de artikelen behorende bij de modelovereenkomst.

De samenvatting is via de getoonde presentatie in de wachtkamers van locatie Welgelegen en Medisch Centrum de Pionier en via de website van Verheul & Weerman Fysiotherapeuten te lezen. De gehele tekst van de modeloverkomst is via de website te downloaden.

Fysiotherapie is de laatste jaren sterk in beweging. De veranderingen in de verzekeringsvoorwaarden voor het recht op fysiotherapeutische behandeling geven onzekerheid voor patiënten en kunnen de relatie fysiotherapeut – patiënt beïnvloeden. Het wederzijds vertrouwen, dat de basis moet zijn voor een behandelrelatie kan onder druk komen te staan. Mede hieruit kunnen problemen ontstaan in de relatie fysiotherapeut-patiënt. Daarom is duidelijkheid over wederzijdse rechten en plichten van groot belang. De vastlegging hiervan in regels kan voor fysiotherapeut en patiënt een steun in de rug zijn bij het bevorderen van een goede relatie.

Vanuit deze visie werd door de representatieve organisaties van patiënten/consumenten (NPCF) en fysiotherapeuten (KNGF) een modelregeling vastgesteld waarin de rechten en plichten werden geformuleerd die de relatie patiënt-fysiotherapeut met waarborgen omkleedt. Sindsdien zijn veel van de in deze eerste modelregeling neergelegde rechten en plichten wettelijk vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit maakte een aanpassing van de modelregeling gewenst.

De in dit stuk opgenomen herziene tekst van de modelregeling is vastgesteld NP/CF en KNGF. De regels zijn voor een groot deel gebaseerd op de wettelijke bepalingen uit de WGBO. De regels zijn merendeels ook verwoord in de Beroepsethiek en Gedragsregels zoals deze gelden voor leden van het KNGF. Daar waar in de modelregeling tekstueel afgeweken wordt van de WGBO is dit uitsluitend bedoeld ter verduidelijking.

De modelregeling moet in eerste instantie beschouwd worden als een leidraad voor het professioneel handelen van de fysiotherapeut en een leidraad voor het handelen van de patiënt om verzekerd te zijn van kwalitatief goede en doelmatige fysiotherapeutische hulp en advies.

De WGBO beschrijft de relatie tussen behandelaar en patiënt als een overeenkomst met wederzijdse rechten en plichten. In de werkelijkheid van alle dag zal er feitelijk in de behandelrelatie meestal geen sprake zijn van een concreet vastgelegde behandelovereenkomst waarvan deze modelregeling onderdeel uitmaakt. Toch moet het zo zijn dat bij klachten of problemen met name over de bejegening, de modelregeling uitgangspunt is om te bepalen wat een juiste en kwalitatief goede handelwijze is. Bij de behandeling van klachten van patiënten over de bejegening door de fysiotherapeut dient de modelregeling normstellend te zijn. Daarnaast vormt de modelregeling een goed toetsingsinstrument om kritische te kunnen kijken naar het eigen gedrag.

De modelregeling is aangenomen door het KNGF. De leden van het KNGF en anderen die ingeschreven zijn in het Centraal Register van het KNGF zijn daarom aan de inhoud van de regeling in algemene zin gebonden als ‘gedragscode’.

Samenvatting
Hieronder volgt in het kort een samenvatting van de rechten en plichten zoals deze in de modelregeling zijn vastgelegd. Zie ook onze tekst op de website en lichtkant.

De patiënt heeft, binnen de beperkingen van organisatorische en wettelijke kaders, recht op vrije keuze voor een fysiotherapeut.

De patiënt moet op zodanige wijze informatie ontvangen over de door de fysiotherapeut te geven hulp dat hij in staat is tot het geven van toestemming voor deze hulp. Daartegenover staat dat de patiënt alle inlichtingen en medewerking moet geven die nodig zijn om een goede zorg te kunnen verlenen.

De fysiotherapeut dient goede kwaliteit van zorg te verlenen. Fysiotherapeut en patiënt streven samen naar beheersing van kosten.

Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer zijn wederzijds belangrijk.

De patiënt heeft altijd recht op informatie en het inzien en ontvangen van een afschrift van gegevens over hem. Voor het maken van een afschrift kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Het doorgeven van gegevens over de patiënt aan derden kan niet gebeuren zonder toestemming van de patiënt.

Voor beslissingen over zorg aan minderjarigen en patiënten die hun eigen belangen niet kunnen behartigen gelden aparte regels.

De fysiotherapeut moet steeds duidelijkheid geven over zijn praktijkorganisatie.

De fysiotherapeut moet een juiste declaratie geven die (indien van toepassing) door de patiënt binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald.

Met klachten over behandeling of bejegening wendt de patiënt zich in eerste instantie tot de fysiotherapeut. Deze zorgt voor een goede regeling voor de opvang van klachten.

Begripsomschrijving van de Model Overeenkomst

Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder
a) Fysiotherapeut: degene die hier te lande als fysiotherapeut geregistreerd is.
b) Patiënt: degene die zich ter verkrijging van fysiotherapeutische hulp en adviezen tot een
fysiotherapeut wendt.
c) Behandelingsovereenkomst:
1. De overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon, de fysiotherapeut, zich in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de fysiotherapie, voor zover zij liggen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde.
2. Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig indien het betreft handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand in termen van stoornis, beperking of handicap van een
persoon, verricht in opdracht van een ander dan die persoon in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.
3. Indien in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf, anders dan krachtens behandelingsovereenkomst fysiotherapeutische zorg of adviezen worden gegeven, zijn de bepalingen uit deze modelregeling van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.
d) Handelingen op het gebied van de fysiotherapie: het op verwijzing van een geneeskundige onderzoeken en behandelen van de patiënt door toepassing van fysiotherapeutische methoden volgens een behandelplan en het geven van advies.

Totstandkoming overeenkomst
Artikel 2
De patiënt heeft, met inachtneming van wettelijke en organisatorische beperkingen, het recht van vrije fysiotherapeutenkeuze.

Artikel 3
1. De fysiotherapeut zal, met inachtneming van artikel 2, met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven fysiotherapeutische hulp en/of advies te willen ontvangen, een daarop gerichte overeenkomst aangaan.
2. De fysiotherapeut zal een patiënt, die een verzoek als bedoeld in lid 1 tot hem richt waarvan inwilliging zonder meer of redelijkerwijs niet van de fysiotherapeut gevergd kan worden, hem zijn motieven voor zijn bezwaar of weigering mededelen en hem, zo mogelijk, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening.

Toelichting:
Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt is de fysiotherapeut gehouden met degene die verwijst overleg te plegen teneinde een optimaal behandelresultaat te krijgen. Indien gewenst in het kader van dit optimale behandelingsresultaat dient de fysiotherapeut terug te verwijzen naar de verwijzer.
Onder redelijkerwijs kunnen in ieder geval de volgende situaties vallen: de fysiotherapeut heeft zijn praktijk gesloten; acceptatie van de patiënt zou strijdig zijn met wettelijke bepalingen; de fysiotherapeut is van mening dat er geen vertrouwensrelatie (meer) tussen de patiënt en hem aanwezig kan zijn. de fysiotherapeut is niet bevoegd of bekwaam tot het uitvoeren van de door de verwijzer aangegeven en/of door de fysiotherapeut noodzakelijk geachte behandelwijze; er is geen indicatie voor fysiotherapie.

3. De fysiotherapeut zal de patiënt in geen geval mogen weigeren op grond van de aard van diens aandoening.

Inhoud van de overeenkomst
Informed consent
Artikel 4
1. De fysiotherapeut licht de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt.

Toelichting:
Aan de verplichting tot het verstrekken van schriftelijke informatie kan in veel gevallen worden tegemoet gekomen door het meegeven van een folder of brochure waarin de relevante informatie is opgenomen. Het geven van schriftelijke informatie, toegespitst op de individuele patiënt, zal in de praktijk alleen noodzakelijk zijn bij gecompliceerde en verstrekkende ingrepen, ingrepen met een grote mate van onzekerheid over de consequenties of de effectiviteit en experimentele therapieën.

2. Bij het uitvoeren van de in het eerste lid neergelegde verplichting laat de fysiotherapeut zich leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van:
a) de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en
van de uit te voeren verrichtingen
b) de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt
c) andere methoden van onderzoek en behandeling die in aanmerking komen;
d) de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat
betreft het terrein van het onderzoek of de behandeling;
e) de bij het onderzoek of de behandeling te volgen procedure;
f) de voortgang van de behandeling in relatie tot de beoogde doelstelling;
g) de mogelijkheid van ondersteuning en advisering vanuit een patiëntenorganisatie.

3. De inlichtingen worden op zodanige wijze verstrekt dat redelijkerwijs zeker is dat de patiënt deze naar haar inhoud heeft begrepen.

Artikel 5
De fysiotherapeut mag de patiënt de in artikel 4 bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien het belang van de patiënt dit vereist, dient de fysiotherapeut de desbetreffende inlichtingen aan een ander dan aan de patiënt te verstrekken. De inlichtingen worden de patiënt alsnog gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De fysiotherapeut maakt geen gebruik van zijn in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd.

Artikel 6
Indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen blijft het verstrekken daarvan achterwege, behoudens voor zover het belang dat de patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.

Artikel 7
1. Voor het verrichten van onderzoek of het instellen van een behandeling is de gerichte toestemming van de patiënt vereist.
2. De patiënt krijgt een zodanige bedenktijd, dat hij op grond van de in artikel 4 bedoelde inlichtingen een zorgvuldig overwogen beslissing omtrent de gevraagde toestemming kan geven.

Artikel 8
1. Op verzoek van de patiënt legt de fysiotherapeut in ieder geval schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven
2. De fysiotherapeut kan de patiënt verzoeken om diens schriftelijke toestemming indien er sprake is van een experimentele behandeling, dan wel een behandeling vanwege een ongebruikelijke indicatie.
3. De fysiotherapeut kan de patiënt verzoeken om een schriftelijke verklaring te ondertekenen als de patiënt tegen het advies van de fysiotherapeut een behandeling weigert of een ingestelde behandeling onderbreekt.
4. Een weigering van de patiënt tot het geven van schriftelijke toestemming dan wel het ontbreken van een in het derde lid bedoelde verklaring, kan niet leiden tot het afzien van een onverwijld noodzakelijke behandeling.

Artikel 9
1. Zonder toestemming van de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger kan tot het verrichten van onderzoek of het instellen van een behandeling worden overgegaan indien de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt aangezien onverwijlde uitvoering van de behandeling noodzakelijk is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen.
2. Toestemming mag worden verondersteld te zijn gegeven indien de desbetreffende verrichting dan wel de gevolgen daarvan niet van ingrijpende aard zijn.

Persoonlijk uitvoeren van handelingen
Artikel 10
Indien is overeengekomen dat bepaalde handelingen op het gebied van de fysiotherapie door een bepaalde persoon worden verricht, moet deze die handelingen zelf uitvoeren, behoudens voor zover uit de overeenkomst voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door (een) ander(en) mag laten uitvoeren.

Artikel 11
Indien meerdere fysiotherapeuten betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling van de patiënt zal zo mogelijk in overleg met de patiënt, één fysiotherapeut als aanspreekpunt worden aangewezen.

Inlichtingen van de patiënt
Artikel 12
1. De patiënt geeft de fysiotherapeut naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs behoeft voor het uitvoeren van de in artikel 3 lid 1 bedoelde overeenkomst behoeft.
2. Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de fysiotherapeut te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
3. Wanneer de patiënt verhinderd is een afspraak met de fysiotherapeut na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig (bij voorkeur minimaal 24 uur van tevoren) afzeggen.

Kwaliteit
Artikel 13
1. De fysiotherapeut biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.
2. De fysiotherapeut organiseert de zorg op zodanige wijze dat één en ander leidt of moet leiden tot verantwoorde zorg.
3. Het uitvoeren van het eerste lid omvat mede systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Artikel 14
1. De fysiotherapeut neemt bij zijn werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een fysiotherapeut op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijze mogen worden gesteld. De door het KNGF opgestelde gedragsregels alsmede de door de NP/CF opgestelde algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.
2. De fysiotherapeut draagt er zorg voor, voor zover dat zijn verantwoordelijkheid is, dat hij en zijn hulppersoneel blijven beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de hulp noodzakelijk zijn.
3. De fysiotherapeut zal ervoor zorgdragen, voor zover dat zijn verantwoordelijkheid is, gebruik te maken van deugdelijke en geschikte materialen en middelen.

Beheersing van kosten
Artikel 15
Fysiotherapeut en patiënt zullen in gezamenlijk overleg streven naar beheersing van de kosten verbonden aan het onderzoek en de behandeling.

Privacy en dossiervorming
Zwijgplicht
Artikel 16
De fysiotherapeut heeft de plicht tot zwijgen ten aanzien van elk geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is het te bewaren.

Persoonlijke levenssfeer
Artikel 17
1. De fysiotherapeut dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt dan in het kader van de hulpverlening noodzakelijk is. De fysiotherapeut onthoudt zich van contacten van sexuele aard gedurende de behandelrelatie. Verbale of lijfelijke intimiteiten zijn niet toegestaan.
2. De fysiotherapeut zal naar vermogen zorgdragen voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. De fysiotherapeut zal tevens zoveel mogelijk zorgdragen voor de privacy in ruimtelijk en akoestisch opzicht bij behandel/onderzoekssituaties.
3. De patiënt zal de privacy van de fysiotherapeut dienen te respecteren. Dit geldt ook voor het privéleven en de privéwoning van de fysiotherapeut.

Dossier
Artikel 18
1. De fysiotherapeut richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en te diens aanzien uitgevoerde handelingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is.
2. De fysiotherapeut voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
3. De patiënt kan de fysiotherapeut verzoeken over te gaan tot correctie van in het dossier opgenomen gegevens.
4. De fysiotherapeut zal het dossier en het gegevensbestand zo inrichten en beheren, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.
Ook als het opslaan van gegevens in een centraal bestand geschiedt, dient de fysiotherapeut naar vermogen zorg te dragen voor de geheimhouding van de gegevens van de patiënt en de bescherming van diens persoonlijke levenssfeer.

Recht op inzage en afschrift
Artikel 19
De patiënt en/of degene die over de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de patiënt beschikt, heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens van de patiënt binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad.

Toelichting:
Om misverstanden te voorkomen is in geval van inzage en afschrift door een derde, niet zijnde de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, een schriftelijke machtiging het meest wenselijk. (Zie ook het rapport “Machtiging bij inzage” van de Registratiekamer. Daarin wordt bijvoorbeeld gesteld dat een advocaat een schriftelijke machtiging moet kunnen overleggen van zijn cliënt. Duidelijk dient te zijn wie gemachtigd is, wie de machtiging heeft verleend en waartoe deze specifiek strekt.)

Artikel 20
De fysiotherapeut verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk, doch tenminste binnen vier weken, inzage in en een afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 18. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt. De fysiotherapeut mag voor de verstrekking van een afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 21
1. Op verzoek van de patiënt zal de fysiotherapeut hem bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting geven.
2. De fysiotherapeut biedt de patiënt aan bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting te geven, indien de fysiotherapeut in redelijkheid kan vermoeden dat inzage de patiënt voor problemen kan stellen.

Gegevensverstrekking aan derden
Artikel 22
1. De patiënt moet er kennis van kunnen nemen wat er over hem zal worden doorgegeven en is doorgegeven.
2. De fysiotherapeut draagt zorg dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 18, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht kan de verstrekking geschieden zonder inachtneming van deze beperkingen.

Toelichting:
De consequentie van artikel lid 1 van dit artikel is dat de patiënt op de hoogte moet kunnen zijn van de gegevensverzamelingen die door de fysiotherapeut worden bijgehouden in het kader van de door hem verleende hulp. De toestemming van de patiënt als bedoeld in lid 2 kan immers alleen worden verondersteld als de patiënt op de hoogte is van deze gegevensverzamelingen en desgewenst zijn toestemming kan weigeren.
4. Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de fysiotherapeut, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst op grond van de artikelen 24 t/m 28 is vereist. Indien de fysiotherapeut door inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.
5. Met inachtneming van wettelijk regelingen terzake dient gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van toetsings-, kwaliteits-, wetenschappelijke, onderwijskundige, administratieve of statische doeleinden slechts voor zover relevant en uitsluitend volledig geanonimiseerd te geschieden.

Bewaartermijnen en vernietiging
Artikel 23
1. De fysiotherapeut bewaart de bescheiden, bedoeld in artikel 18, gedurende tenminste tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
2. De fysiotherapeut vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in het vorige lid, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.
3. Het tweede lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Plaatsvervangend beslissen meerderjarigen
Artikel 24
De patiënt kan volledig naar eigen keuze een vertegenwoordiger aanwijzen.

Artikel 25
1. Indien een meerderjarige patiënt die niet (of slechts ten dele) in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld, in welke gevallen nakoming jegens de curator of mentor geschiedt, worden de verplichtingen die voor de fysiotherapeut uit deze modelregeling jegens de patiënt voortvloeien, door de fysiotherapeut nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt een zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot of andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst.
2. De fysiotherapeut komt zijn verplichtingen na jegens de in het eerste lid bedoelde personen, tenzij nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.
3. Verzet de patiënt zich tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor een persoon als bedoeld in het eerste lid toestemming heeft gegeven, dan kan de verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen.

Minderjarigen
Artikel 26
1. Indien een patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is voor verrichtingen ter uitvoering van een Behandelingsovereenkomst naast de toestemming van de patiënt tevens de toestemming van de ouders die de ouderlijke macht over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.
2. De verplichtingen die voor de fysiotherapeut uit deze modelregeling jegens de patiënt voortvloeien worden, indien de patiënt de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, door de fysiotherapeut nagekomen jegens de met gezag belaste ouder(s) dan wel jegens zijn voogd. De verplichtingen moeten desgevraagd ook worden nagekomen jegens de niet met het gezag beklede ouder tenzij het belang van de minderjarige zich daartegen verzet.
3. De fysiotherapeut licht een patiënt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

Artikel 27
Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden. De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

Artikel 28
Indien de wettelijke vertegenwoordiger(s) van een minderjarige die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, toestemming onthoudt / onthouden voor een onderzoek of behandeling die nodig of wenselijk is om lichamelijke of geestelijke schade bij de minderjarige patiënt te voorkomen, dan zal de fysiotherapeut ernaar streven, indien mogelijk, de hierdoor ontstane impasse te doorbreken, of hierover te overleggen met de verwijzer eventueel met het oogmerk een rechterlijke maatregel uit te lokken.

Toelichting:
De reden dat de fysiotherapeut in het uiterste geval de beslissing moet nemen is gelegen in zijn tucht- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Het feit dat slechts aan de opvattingen van een door de rechter benoemde vertegenwoordiger overwegend gewicht moet worden toegekend, onverlet de verantwoordelijkheid van de betreffende fysiotherapeut, houdt verband met de aanwezigheid van zowel preventieve als repressieve waarborgen omtrent hun functioneren. Het feit of een rechterlijke maatregel uitgelokt en afgewacht kan worden hangt samen met de factor tijd en de door langer uitstel te verwachten schade bij de minderjarige patiënt.

Praktijkvoering
Bereikbaarheid
Artikel 29
1. De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat zijn bereikbaarheid is gewaarborgd.
2. Aan een oproep van de verwijzer om de patiënt onmiddellijk te onderzoeken, zal de fysiotherapeut, indien enigszins mogelijk, gevolg geven, tenzij hij redelijkerwijs mag aannemen dat de hem ter beschikking staande gegevens voldoende toereikend zijn om op grond daarvan tot het verstrekken van een zorgvuldig advies aan de verwijzer te komen.
3. De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat hij ook over organisatorische aspecten van de praktijkvoering (daaronder begrepen de waarneming) informatie verstrekt.

Artikel 30
Om de continuïteit van de hulpverlening en een goede en eenvoudige bereikbaarheid te waarborgen zal de fysiotherapeut, bij voorgenomen wijzigingen in omvang en/of wijze van praktijk voering en dienstverlening, deze zo tijdig en duidelijk mogelijk bekend maken.

Artikel 31
1. Van de beëindiging of overdracht van zijn praktijk stelt de fysiotherapeut zijn patiënten tijdig voor de beëindiging of de overdracht in kennis.
2. Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde kennisgeving deelt de fysiotherapeut de patiënt mede dat diens medische gegevens door hem aan zijn opvolger c.q. de door de patiënt gekozen fysiotherapeut zullen worden overgedragen, tenzij de patiënt daartegen tijdig bezwaar maakt.

Toelichting:
In een instelling is het gebruikelijk dat de patiëntengegevens in de instelling blijven. Dit kan nodig zijn voor vervolgbezoeken van de patiënt of ter verdediging bij een eventuele rechtszaak.

Artikel 32
De fysiotherapeut heeft de plicht op verzoek van de patiënt zijn gegevens tijdig over te dragen aan zijn opvolger c.q. de door de patiënt gekozen fysiotherapeut.
Waarneming
Artikel 33
Indien de fysiotherapeut zelf niet beschikbaar is, zal hij fysiotherapeutische hulp en adviezen op adequate wijze doen verlenen door een daartoe bevoegde en bekwame waarnemer.

Toelichting:
In die gevallen dat de fysiotherapeut in dienstverband werkzaam is, ligt de eindverantwoordelijkheid voor het regelen van een goede en adequate waarneming primair bij de werkgever; dit onverminderd de professionele verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut.

Artikel 34
De ten behoeve van de waarneming te verrichten overdracht moet voor de waarnemer duidelijk en zorgvuldig zijn. De fysiotherapeut zal de waarnemer met name wijzen op (de gegevens van) die patiënten die tijdens de waarneming mogelijkerwijs onverwijlde hulp behoeven.

Toelichting:
De fysiotherapeut dient te bevorderen dat in de te voorziene gevallen de relevante gegevens voor de waarnemer beschikbaar zijn. Dit geldt zowel voor met de hand bijgehouden gegevens als voor geautomatiseerde gegevens. Er dienen derhalve afspraken te worden gemaakt in de waarneemgroep c.q. met de waarnemer(s) over de toegankelijkheid van patiëntengegevens.

Artikel 35
De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat de waarneming en zo mogelijk de duur ervan bekend is onder vermelding van de naam van de waarnemer en het adres en het telefoonnummer waarop deze te bereiken is.

Artikel 36
De waarnemer is verantwoordelijk voor de door hem aan de patiënt feitelijk verleende hulp en adviezen en voor adequate terugrapportage aan degene voor wie hij waarneemt.

Raadplegen van / verwijzen naar andere hulpverlener
Artikel 37
De fysiotherapeut behoeft voor het verwijzen van de patiënt, alsmede voor de eventueel daaruit voortvloeiende overdracht van gegevens, de gerichte toestemming van de patiënt.

Artikel 38
De patiënt is te allen tijde gerechtigd een “second opinion” bij een andere hulpverlener in te winnen. Indien redelijkerwijs mogelijk zal hij zijn behandelend fysiotherapeut daarover tijdig informeren. De behandelend fysiotherapeut verleent zijn medewerking aan de “second opinion”.

Artikel 39
1. Indien de patiënt de fysiotherapeut verzoekt hem voor een onderzoek en/of behandeling naar een andere fysiotherapeut te verwijzen of de behandeling aan deze over te dragen, zal de fysiotherapeut hieraan gevolg geven, tenzij hij daartegen zwaarwegende en aan de patiënt kenbaar gemaakte bezwaren heeft.
2. Met inachtneming van het in artikel 12 lid 2 bepaalde heeft de patiënt te allen tijde het recht zelfstandig een andere hulpverlener te raadplegen.

Artikel 40
Indien de fysiotherapeut de patiënt adviseert om een andere hulpverlener te raadplegen dan zal hij indien mogelijk de patiënt informeren over de in aanmerking komende hulpverlening.

Toelichting:
Hier ligt ook een taak voor de instelling waarbinnen de fysiotherapeut werkzaam is, bijvoorbeeld om door middel van folders voorlichtingsmateriaal ter beschikking te stellen aan de patiënten. Niet altijd kan de verwijzende fysiotherapeut exact op de hoogte zijn.

Declaraties en betalingen
Artikel 41
De fysiotherapeut zal zich houden aan, waar deze bestaan, de op grond van de wet geldende of goedgekeurde of anderszins vastgestelde tarieven. Hij zal zijn declaraties deugdelijk specificeren en op verzoek nader toelichten.

Artikel 42
De patiënt draagt zorg voor de tijdige betaling van de aan de hem verleende hulp verbonden kosten, respectievelijk verricht het nodige opdat deze kosten namens hem door zijn ziektekostenverzekeraar of door anderen worden betaald. Desgevraagd zal de patiënt zijn vordering op zijn ziektekostenverzekeraar in verband met deze kosten aan de fysiotherapeut overdragen.

Toelichting:
a) Onder een tijdige betaling wordt verstaan een betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
b) Onder omstandigheden kan “het nodige verrichten” ook inhouden dat de patiënt op verzoek van de fysiotherapeut bij aanvang van de hulpverlening een aanvraag tot het verlenen van bijstand voor de aan de hulpverlening verbonden kosten ondertekent en indient.

Artikel 43
1. Bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst zal de patiënt de redelijkerwijs door de fysiotherapeut benodigde informatie verschaffen over zijn eventuele ziektekostenverzekering(en). De fysiotherapeut is gerechtigd de opgegeven verzekeringsgegevens te verifiëren. De patiënt zal hieraan zijn medewerking verlenen.

Artikel 44
1. De fysiotherapeut is op elk moment dat daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de verder aan hem te verlenen onderzoek, behandeling of andere vormen van dienstverlening.
2. Het achterwege blijven van zekerheidsstelling of vooruitbetaling geven de fysiotherapeut niet het recht tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen fysiotherapeutische hulp.

Einde van de overeenkomst
Artikel 45
De behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Artikel 46
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege:
a) Indien deze uitsluitend betrekking had op een bepaald onderzoek en/of behandeling na de voltooiing daarvan;
b) Bij het overlijden van de fysiotherapeut of de patiënt.
2. Indien de overeenkomst eindigt door de dood van de fysiotherapeut zijn degenen, in wier dienst of met wie de fysiotherapeut in een juridisch verband werkzaam was, gehouden fysiotherapeutische hulp en adviezen te blijven verlenen, totdat de patiënt redelijkerwijs een overeenkomst met een andere fysiotherapeut heeft kunnen sluiten.

Toelichting:
Gedoeld is op een juridisch verband met andere fysiotherapeuten van dezelfde discipline. In die gevallen dat de fysiotherapeut in dienstverband werkzaam is, ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever.

Artikel 47
1. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
2. De patiënt stelt de fysiotherapeut hiervan tijdig in kennis.
3. Indien de patiënt tegen het advies van de fysiotherapeut in de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de fysiotherapeut een verklaring ondertekenen, waarin deze te kennen geeft dat hij tegen het advies van de fysiotherapeut in voor eigen risico het onderzoek of de behandeling heeft doen afbreken.
Artikel 48
1. De fysiotherapeut kan, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet opzeggen.
2. Indien de fysiotherapeut tot opzegging om gewichtige redenen overgaat, zal hij fysiotherapeutische hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de patiënt redelijkerwijs een overeenkomst met een andere fysiotherapeut heeft kunnen sluiten.

Handelen na overlijden patiënt
Artikel 49
Na het overlijden van de patiënt handelt de fysiotherapeut in de geest van de overledene.

Toelichting:
Bij de afweging die daarin gemaakt wordt dient het belang van derden betrokken te worden. Afhankelijk van de omstandigheden kan de redenering dan zijn dat de overledene, zou hij dat nog gekund hebben, toestemming zou hebben gegeven voor het betreffende handelen.

Klachten
Artikel 50
1. De patiënt wendt zich met klachten, indien enigszins mogelijk, primair tot de hulpverlener tot wie de klacht zich richt. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.
2. De fysiotherapeut draagt zorg voor een adequate regeling voor de opvang van klachten. Hij informeert de patiënt hierover.

Looptijd
Artikel 51
Deze modelregeling zal na een termijn van tenminste driejaar, doch ten hoogste binnen vier jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd, mede aan de hand van terzake gevormde jurisprudentie.

8. Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het invullen van een klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u via de hieronder opgenomen link downloaden. U kunt ook het formulier opvragen bij de balie op locatie Welgelegen. Nadat u het klachtenformulier heeft ingevuld en aan ons heeft geretourneerd, wordt binnen drie werkdagen contact met u opgenomen.

Nadere informatie over de klachtenprocedure vindt u via deze link op de consumenten website van het KNGF.

Het klachtenformulier in PDF-formaat downloaden.

Openingstijden


Maandag t/m donderdag
van 07.30 tot 22.00 uur
Vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 12.30 uur

Onze vestigingen


 

Hoofdvestiging “Welgelegen”

Welgelegen 29
2152 BH Nieuw-Vennep
Route

Medisch Centrum
de Pionier

Hugo de Vriesstraat 19
(Tweede verdieping)
Route

Gezondheidscentrum
De Nieuwe Kern

De Doorbraak 11
(Tweede verdieping)
2151 AM Nieuw-Vennep
Route

Medisch Centrum
Lucas Bols

Lucas Bolsstraat 10
2152 CZ Nieuw-Vennep
Route

Medisch Centrum Getsewoud

Händelplein 25
2151 NL Nieuw-Vennep
Route

iAM Hotel Rijksweg A4 (Hydrotherapie)

Rijksweg A4 nummer 3
2132 MA Hoofddorp
Route